O FIRMIE-IDEI

Projekt „Firma-Idea” zainicjowaliśmy wspólnie pod koniec 2013 roku, dyskutując o przyszłości, jaka czeka współczesny model zarządzania biznesem oraz filozofię relacji biznes – społeczeństwo, czy też, co okazało się jeszcze ważniejsze: społeczeństwo-biznes.

Rozmowy te od początku były fascynujące. Brało w nich udział coraz więcej nietuzinkowych osób. Autorytetów, ludzi biznesu, ludzi kultury, naukowców. Obok sformułowania „Firma jako Idea” pojawiło się pojęcie „Marka jako kultura”. W szerszym wymiarze zaczęliśmy nazywać zjawisko, które opisujemy, mianem „Open Eyes Economy”.

Z początkowych tez i wstępnych koncepcji zaczął wyłaniać się coraz bardziej uporządkowany obraz świata, w którym żyjemy dziś, oraz wizja świata, w którym będziemy być może żyć już za chwilę. Zajęliśmy się problematyką „kryzysu”, coraz bardziej dostrzegając fakt, że mamy do czynienia z kryzysem idei, który ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

„Firma-Idea” to propozycja rozwinięcia i praktycznego zastosowania wcześniejszych przemyśleń wielu naukowców, liderów zmian społecznych i praktyków zarządzania. To próba uporządkowania i scalenia znanych już i stosowanych wyrywkowo rozwiązań, prowadzących do stworzenia kompleksowego, konstruktywnego modelu, który umożliwiłby przewartościowanie starych i coraz mniej skutecznych rozwiązań. To wreszcie próba stworzenia nowoczesnej, odważnej teorii, z jednoczesnym zamiarem jej szerokiego zastosowaniem w praktyce.

„Firma-Idea” to temat do dyskusji. To pragmatyzm, nie idealizm. To szansa na wykonanie ważnego kroku do przodu w dziedzinie zarządzania i komunikacji społecznej, to szansa tworzenia wiarygodnych firm i marek, bazujących na zaufaniu ludzi, których czas wreszcie przestać postrzegać w kategoriach „zasobów ludzkich” i „targetów”.

To również szansa na przejęcie inicjatywy i próbę uzyskania kontroli nad toczącymi się procesami makrospołecznymi i makroekonomicznymi, które mogą okazać się kluczowe już w najbliższej przyszłości zarówno dla firm, jak i wchodzących w relacje z nimi ludzi. Czyli dla nas wszystkich.

Cieszymy się z tego, że w naszym przedsięwzięciu bierze udział duża, wciąż rosnąca grupa reprezentujących różne punkty widzenia osób, oraz wiele wartościowych firm, które dostrzegają, podobnie jak my, zagrożenia związane z – mniej lub bardziej – bezrefleksyjnym trwaniem w okowach „starych rozwiązań”. Jeszcze bardziej cieszy nas fakt, że coraz więcej osób i instytucji dostrzega, podobnie jak my, szanse, które drzemią w proponowanym przez nas podejściu.

Zagadnienia związane ze sprawiedliwym podziałem dóbr, marketingiem wartości, uważnie obserwowaną i szeroko pojętą kulturą i jej wpływem na gospodarkę, społeczną odpowiedzialnością biznesu, rewolucją jaka odbywa się na polu relacji Klient – Firma – to tematy ważne. Proponujemy zapoznanie się z naszym punktem widzenia oraz naszkicowaną przez nas perspektywą.

Strona w internecie, to obok publikacji i sesji inspiracyjnych, które prowadzimy, kolejny krok na drodze ku doskonaleniu modelu „Firmy-Idei” oraz szansa na poszerzenie toczącej się wokół niej dyskusji. Liczymy na Państwa zainteresowanie i zaangażowanie.

W tym celu udostępniamy Państwu dwie publikacje: szerszy tekst wyjaśniający ideę „Firmy-Idei”, oraz skrócony MANIFEST naszego modelu.

PUBLIKACJA O FIRMIE-IDEI

MANIFEST FIRMY-IDEI